Verslagen

Inspiratietour KBO-PCOB voor onze provincie Zeeland

op locatie De Stenge in Heinkenszand op donderdag 21 april 2022
Een impressie van ons bestuurslid, Joke Anthonisse

Voordat ik besloot deze dag te willen meemaken heb ik mij eerst eens verdiept in de organisatie KBO-PCOB Zeeland om te weten wie ik allemaal wel zou kunnen ontmoeten. Want, wanneer ik onze eigen afdeling Vlissingen denk te kennen, zijn we maar een bescheiden, zij het natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het geheel.
KBO-PCOB (Katholieke bond Ouderen-Protestants Christelijke Ouderenbond) is een samenwerkingsverband van de Unie KBO en de PCOB. Het verbond zetelt in Nieuwegein (zie: https://www.kbo-pcob.nl).

Onze Zeeuwse Provinciale KBO-PCOB is met de andere 11 Provinciale KBO-PCOB-verenigingen hier onderdeel van. Die bestaat op haar beurt uit 4 Kringen waarvan er 3 Kringen gevestigd zijn in Zeeuws Vlaanderen en 1 Kring in Noord en Midden Zeeland. Deze verenigingen hebben allemaal volledige rechtspersoonlijkheid.
Ze hebben elk weer hun eigen afdelingen waarvan onze afdeling KBO-Vlissingen en omstreken er één van de acht is.
Vertegenwoordigers van de besturen  van de afdelingen van de vier Noord en Midden-Zeeuwse Kringen houden 2x per jaar een zogenoemde Kringvergadering in Ovezande. Vertegenwoordigers van de besturen  wonen de vergaderingen bij van de Provinciale KBO-PCOB, die men houdt in Sluiskil.
De vertegenwoordigers van de Provinciale Bonden bezoeken weer de Landelijke vergaderingen en zo kan de plaatselijke informatie, zij het getrapt, bij het hoofdbestuur terechtkomen.

Met deze aantallen van leden en bestuurders van de KBO/PCOB Zeeland kun je dus heel wat mensen ontmoeten op een dag als deze. En inderdaad: alle afdelingen waren vertegenwoordigd. Het was een grootse, vrijblijvende en gezellige ontmoetingsdag. Met iedereen was wel een praatje te maken op welk vlak dan ook. Het ging er gemakkelijk en gewoon aan toe. Maar zoals het nu eenmaal niet mogelijk is om met elke bezoeker van onze eigen koffiebijeenkomst even te praten, zo bleef het ook in Heinkenszand bij leuke kleine contactjes.

De drie sprekers die werden aangekondigd in de uitnodiging brachten hun onderwerpen ieder op zijn eigen manier, dus zeer verschillend,. Iedere bezoeker probeerden zij erbij te betrekken of te raken.
Ook op de goed bezochte workshops werden veel onderwerpen op een rustige manier gebracht en er was ruimte genoeg om als deelnemer te reageren met een vraag, een ervaring of een aanbeveling.
Iedere deelnemer ervaart de inhoud van een dag als deze natuurlijk op zijn eigen gevoel en aansluitend op zijn eigen kennis en dat is prima.
Maar unaniem werd er genoten van de koffie en thee en andere drankjes. En de heerlijk belegde broodjes in allerlei soorten vonden goed aftrek. Dus toch echt een heerlijk dagje uit!
Er zal in de afdelingen nog lang worden gesproken over de aangeboden onderwerpen en mogelijkheden. En er zal zeker ook gebruik worden gemaakt van de provinciale en landelijke aangeboden kennis en diensten. Er kwamen er diverse aan de orde.
KBO-PCOB is een prachtige, goedgeorganiseerde ouderenbond die openstaat voor alle ouderenbelangen in welke vorm dan ook. Zegt het voort, zegt het voort, het is in ons eigen ouderenbelang!


Korte impressie van de Kringvergadering Noord- en Midden-Zeeland van 4 april 2022

van ons bestuurslid, Joke Anthonisse

Van bijna alle Kringen was een vertegenwoordiger aanwezig op deze vergadering, evenals iemand van KBO-PCOB Zeeland. Men volgde keurig de agenda en de bespreking ging in een prettige harmonische sfeer.
Naar aanleiding van het verslag van KBO-Zeeland van 10 november 2021 werd gevraagd hoe het nu zit met de UBO-regeling (een nieuwe wettelijke regeling over registratie bestuursleden bij de Kamer van Koophandel) voor Kringen en afdelingen. Het antwoord was simpel: deze zijn niet bij notariële akte opgericht (maar door KBO landelijk) en dus hoeft die registratie niet. Wel eist het hoofdkantoor van KBO-PCOB deze registratie en de volledige (voornamelijk financiële) verantwoording.
Ook was er een vraag naar de bestemming van het overschot op de jaarrekening van KBO-PCOB-Zeeland. Teruggeven aan de leden of bestemmen voor een goed doel? Volgens de afgevaardigde was daarover nog niet besloten. Zodra dat wel het geval worden de Kringen op de hoogte gebracht.
Voorts besprak men de samenwerking met PCOB. In Zeeland is een platform KBO-PCOB opgericht om de samenwerking te verstevigen. Het platvorm wil nagaan of voor de afdelingen nauwer contact mogelijk is. Voor onze afdeling Vlissingen en voor die van Middelburg en Schouwen verwacht men dat niet (de PCOB afdelingen willen niet af van hun opening met gebed en bijbel lezing, en de KBO-leden vinden dit maar vervelend).
Op Zuid-Beveland ligt dat anders (vanouds is men daar over en weer verdraagzamer). De beide afdelingen Goes trekken al samen op en met PCOB Kapelle is er op dit moment contact over wederzijdse deelname aan reisjes. Met PCOB Noord Beveland hebben de Goesenaren op dit moment geen echt contact, maar men gaat toch proberen dit te leggen (wat natuurlijk iets eenvoudiger ligt omdat PCOB daar al samen is met KBO).
Tenslotte besprak men het Ledenwerving/ marketingplan Unie KBO-PCOB. Goes neemt deel aan een pilotproject. Omdat het nog niet veel heeft opgeleverd, wil de werkgroep Kaderbeleid een workshop “ledenwerving, hoe doe je dat” organiseren in september 2022.
In de Rondvraag kwam het probleem van de niet correcte toepassing van de WMO aan de orde bij de afdelingen op de Bevelanden en Schouwen. Leden die recentelijk een afwijzing hebben ontvangen voor huishoudelijk hulp doen er goed die aanvraag weer in te dienen. Ook zijn er twijfels over de toepassing van nieuwe regelingen (zoals bij gedwongen verhuizing, toewijzing hulpmiddelen, hulp in de eerste 6 maanden) waarvan de uitvoering is opgedragen aan een gemeenschappelijke organisatie. Het advies is om altijd hulp in te schakelen bij een aanvraag: bij familie of bij de burgeradviseurs van KBO-PCOB.
Hieruit blijkt maar weer dat KBO-PCOB problemen van ouderen serieus neemt en alles probeert ze op te lossen!

Verslag koffie-bijeenkomst in april

Maandagmiddag 28 maart 2022. Wat het weer betrof zouden we op een zonnig terras ook buiten hebben kunnen zitten, maar met een club van ca. 15 personen is het contact met elkaar dan niet zo goed te realiseren, dus namen we onze stoelen in aan onze gereserveerde stamtafel in café-restaurant ‘'t Hart van…’
De zomertijd was ingegaan en het leek wel of iedereen daardoor meer tijd had, het was ineens zomaar 4 uur geworden en doordat er vrijwel niemand eerder was opgestapt, druk bij de kassa!
Het mooie weer zorgde ook voor gesprekken over de fiets, met of zonder elektrische ondersteuning en ook de rollator natuurlijk. De praktische adviezen werden rijkelijk doorgegeven.
Ook het bezoek aan Dordrecht, dat de vorige dag had plaatsgevonden door 9 personen werd door hen geprezen en de foto's gaven een mooi beeld van de stad en de schilderstukken in het museum.
De Scheldewerf blijft een veelbesproken onderwerp met steeds weer een andere inkijk verteld door de mensen die daar daadwerkelijk hebben gebeuld. Ook vertelden echtgenotes en kinderen hoe ze het werk van vaders en mannen hebben beleefd.
Er valt nooit een stilte in de gesprekken aan de lange tafel, al hebben de leden met een gehoorprobleem wel eens een lastig momentje door alle geluiden rondom.
Maar het is voor ieder toch steeds weer een gezellige ontmoeting en daar is het ons om te doen.
Tot ziens maar weer op de volgende koffie bijeenkomst in de Walstraat 49-51 Vlissingen op de maandagen 9 en 23 mei, waar de informaties en adviezen van leden gratis zijn, maar consumpties wel voor eigen rekening.
Joke Anthonisse

Verslag saladelunch in april

Het was jammer dat er maar 9 leden zich aangemeld hadden voor de salades. Dit was te weinig voor de huur van de Blauwe Zaal. We hebben het opgelost met een heerlijke lunch in ’’t, Hart van…’ op ons vaste plaats op de lange bank.
Nu, wij waren het er allemaal over eens dit nogmaals te gaan doen! Het was een heerlijke lunch.
De erwtensoep was op oma’s recept bereid en men serveerde geen karige porties. De broodjes met toebehoren waren zo groot en lekker dat sommige riepen: “Die krijg ik nooit op.”
Dus KBO-leden: onthouden, want wie zou daar niet nog eens gaan lunchen dit jaar met ons groepje?